Подпомагане, необвързано с доходите (Държавна финансова помощ, на която имате право, без значение от средномесечните Ви приходи), съгл. Закон за държавния бюджет за 2018 г. (ЗДБ 2018 г.):

  • Еднократна помощ при раждане на дете (Закон за семейните помощи – ЗСП – чл. 6 (1) ) – 250 лв. за първо дете, 600 лв. за второ, 300 лв. за трето, 200 лв за четвърто и всяко следващо дете.
  • Еднократна помощ за отглеждане на близнаци – 1 200 лв. за всяко дете (напр. 3 600 лв. за тризнаци).
  • Еднократна помощ при осиновяване на дете, при условие че семейството живее постоянно в България (ЗСП – чл. 6б (1) ) – 250 лв.
  • Еднократна помощ за отглеждане на дете от майка – редовен студент – 2 880 лв. При следните условия: 1 440 лв. при влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта и 1 440 лв. при записване на следващ семестър или дипломиране, но преди навършване на 1 г. от детето.
  • Данъчно облекчение в размер на 20 лв. за всяко дете в семейството/годишно за до 3 деца. (напр. 60 лв. за три, четири или повече деца в домакинството), което се вписва в годишната данъчна декларация (Декларация по чл. 22в, ал. 8 от ЗДДФЛ за ползване на данъчно облекчение за деца – Декларация и Приложение № 10 за ползване на данъчни облекчения).
  • Данъчно облекчение за млади семейства – от сумата на годишните данъчни основи се приспадат направените през годината лихвени плащания по ипотечен кредит за закупуване на жилище. Трябва да отговаряте на следните условия: сключен граждански брак, възраст на един от партньорите – под 35 г., ипотекираното жилище да е единствено за съпрузите. От годишните ви приходи се изваждат платените същата година лихви и едва тогава се прави облагането (чл. 22а, ал. 8 от ЗДДФЛ).

Подпомагане, обвързано с доходите (Държавна финансова помощ, на която имате право, ако средномесечните Ви приходи са до отпределен размер), съгл. ЗДБ 2018 г.: